KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

De Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en de bij haar aangesloten adem- en ontspanningstherapeuten stellen zich ten doel de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Alle registertherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS). Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de AOS onder nummer 2012/172. Ik doe mijn uiterste best mijn vak zo goed mogelijk uit te oefenen en houd me hierbij aan het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en ontspanningstherapie. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de door mij geboden zorg. Ik wil u daarom informeren over de klachtenregeling en de mogelijkheid voor u als patiënt/cliënt om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.

In gesprek over geboden zorg
Ten eerste kunt u, als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dit aan mij laten weten. Wij kunnen dan in een gesprek samen tot duidelijkheid komen en hopelijk tot een goede oplossing.

Klachtenfunctionaris
Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u kosteloos hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris zal u adviseren m.b.t. de verdere stappen in de procedure. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris is: Dhr. B. Bouwmeester, oranjeplaat@gmail.com | 06-22381690.

Geschilleninstantie
Als ook m.b.v. de klachtenfunctionaris geen oplossing kan worden gevonden waarmee u tevreden bent, kunt u zich tot de onafhankelijke geschilleninstantie wenden. Ik ben via mijn beroepsvereniging VDV/AOS aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op therapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de AOS. De volledige klachtenregeling is beschreven in het klachtenreglement.

Vragen?
Als u vragen heeft omtrent de procedure kunt u zich wenden tot het VDV-secretariaat.